9001-2015 RAFIMED.pdf

13485-2016 RAFIMED.pdf

Rafimed בעלת שני חדרים (class 7 (10,000 מאושרים על ידי מכון התקנים הישראלי
ISO-9001-2015
ISO 13485-2016


במהלך שנת 2017 Rafimed עברה 21 מבדקי איכות חיצוניים בהצלחה רבה, מתוכם 7 מבדקי CE.

עד היום נערכו שלושה מבדקי פתע ברפימד של גופים חיצוניים, ועברו בהצלחה רבה!

בין הגופים הבודקים:  
MEDCERT, LNE, INTERTEK ,MDC, DEKRA, BSI.
בנוסף לחברת Rafimed יש אישור אמ"ר ורישיון עסק לייצור והרכבות מוצרים רפואיים.